Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU
 

1.PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA) SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM.

2.SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WADY PRODUKTU ORAZ UPRAWNIEŃ KLIENTA SĄ OKREŚLONE NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO W ZAKŁADCE „REKLAMACJA TOWARU”.

3.REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA:

  1. PISEMNIE NA ADRES: Szkolna 14 "o", 05-506 Lesznowola;

  2. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: SKLEP@ORGANICBABIES.PL;

4.ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI: (1) INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA WADY; (2) ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY; ORAZ (3) DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

5.SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCHOD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.

6.W PRZYPADKU, GDY DO USTOSUNKOWANIA SIĘ PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO REKLAMACJI KLIENTA LUB DO WYKONANIA UPRAWNIEŃ KLIENTA WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI NIEZBĘDNE BĘDZIE DOSTARCZENIE PRODUKTU DO SPRZEDAWCY, KLIENT ZOSTANIE POPROSZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ O DOSTARCZENIE PRODUKTU NA KOSZT SPRZEDAWCY NA ADRES UL. SZKOLNA 14"O", 05-506 LESZNOWOLA. JEŻELI JEDNAK ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WADY, RODZAJ PRODUKTU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BYŁOBY NIEMOŻLIWE ALBO NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT POPROSZONY ZOSTANIE O UDOSTĘPNIENIE, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU, PRODUKTU SPRZEDAWCY W MIEJSCU, W KTÓRYM PRODUKT SIĘ ZNAJDUJE.

7.PROŚBA O DOSTARCZENIE PRODUKTU, O KTÓREJ MOWA W PKT. 7.6 REGULAMINU NIE MA WPŁYWU NA BIEG TERMINU NA USTOSUNKOWANIE SIĘ SPRZEDAWCY DO REKLAMACJI KLIENTA, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.5 REGULAMINU ORAZ NIE NARUSZA PRAWA KLIENTA ŻĄDANIA OD SPRZEDAWCY DEMONTAŻU WADLIWEGO PRODUKTU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA PRODUKTU PO DOKONANIU WYMIANY NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIU WADY, O KTÓRYM MOWA W ART. 561[1] KODEKSU CYWILNEGO.