Zwroty i wymiany

Towar należy odesłać w terminie 14 dni w stanie niezmienionym (towar nieużywany, nieuszkodzone oryginalne opakowanie, przesyłka należycie zapakowana) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres:


OrganicBabies
ul. Szkolna 14 "o"
05-506 Lesznowola

tel. 792 550 499

Opcjonalnie formularz może być wyłany mailem na adres: biuro@organicbabies.pl.

Formularz zwrotu do pobrania pod poniższym linkiem:

https://prokonsumencki.pl/odstapienie-od-umowy-sprzedazy-na-odleglosc/

Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej oraz zaakceptowaniu zwrotu, przesyłamy mailowe informacje oraz fakturę korektę. Po mailowym potwierdzeniu przez konsumenta otrzymania faktury korekty, dokonujemy zwrotu należności na konto podane w formularzu zwrotu, w terminie 1-14 dni.

W przypadku wymiany, obsługa sklepu skontaktuje się z konsumentem celem ustalenia szczegółów wymiany.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej:

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: OrganicBabies ul. Szkolna 14 "o", 05-506 Lesznowola;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@organicbabies.pl;

2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest poniżej w załączniku nr 1.

3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: OrganicBabies, ul. Szkolna 14 "o", 05-506 Lesznowola.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Imię i nazwisko konsumenta:  ...........................................................................................................

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia:  .................................................

Wykaz zwracanych produktów (nazwa i ilość sztuk)*:

*Pola należy pozostawić puste, jeśli zwracana jest całóść zamówienia.

1.  ...............................................................................................................................................

2.   ..............................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

Data otrzymania produktów: .......................................................................................................

Nr zamówienia: ............................................................................................................................

Nr faktury VAT: ............................................................................................................................

Nr rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze za zwracane produkty:

....................................................................................................................................................

Oświadczam, że produkty zwracam w stanie niezmienionym.

 

....................................................................................................................................................

Data i czytelny podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Oświadczenie można przesłać na adres mailowy biuro@organicbabies.pl lub dołączyć do przesyłki zwrotnej. 

Zwracane produkty należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: OrganicBabies, ul. Szkolna 14 "o", 05-506 Lesznowola.  Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - zwrotu towaru.